V tomto článku sa dozviete:

Zatiaľ čo dnes je ESG vyslovene reputačným faktorom, už o pár rokov pôjde o tvrdo biznisový parameter. Odborník Grant Thornton odhaduje, že ESG sa už do piatich rokov môže stať významným momentom podnikania, ktorý sa bude týkať každej jednej firmy.

Pre firmy ide o príležitosť, ako vďaka udržateľnosti získať náskok pred konkurenciou

V slovníku firiem sa v poslednom čase intenzívne vyskytujú výrazy ako udržateľnosť, uhlíková stopa a znižovanie emisií, obnoviteľné zdroje a environmentálne problémy, ale aj diverzita, inklúzia a rovnocenný prístup k zamestnancom. Inak povedané, manažéri sa stále viac venujú aj reputácii firiem vo vzťahu k životnému prostrediu a spoločnosti. Veľa firiem sa snaží prezentovať „zeleno“ a „komunitne“. Všetky tieto udržateľné aktivity pokrýva skratka ESG (environmentálne, sociálne a podnikové riadenie).

Zistite viac o našich ESG službách

Od reputácie k udržateľnosti biznisu

Aktuálne sa firmy v otázke ESG zameriavajú predovšetkým na udržateľnosť a jej vykazovanie. Ide v princípe o reakciu na tlak časti zákazníkov, ktorí od svojich obľúbených značiek očakávajú zodpovedné správanie voči okoliu – životnému prostrediu, voči spoločnosti. Firmy v téme environmentálnych problémov a udržateľnosti síce robia nejaké aktivity (najmä ekologické), avšak tieto nešli do hĺbky. V princípe sa firmy snažia „vyzerať pekne“ v odpočte svojich aktivít. V mnohých prípadoch sa jedná o tzv. green-washing, teda PR aktivitu, ktorá je ekologická len navonok.

„Už dnes sa táto situácia začína meniť. Je zrejmé, že ESG sa už čoskoro stane pre každú firmu otázkou prežitia. Dôvodom je, že udržateľnosť podnikania začínajú hodnotiť aj biznisoví partneri a najmä banky. Kto sa už dnes pustí do zmien vo svojom podnikaní smerom k znižovaniu uhlíkovej stopy a udržateľnosti, získa náskok pred konkurenciou. A, naopak, kto udržateľnosť zanedbá, môže mať v budúcnosti problémy. Nie je ďaleko doba, keď banky začnú brať do úvahy ESG ako parameter pri financovaní. Mnohé projekty nebudú návratné kvôli vyššej úrokovej sadzbe a mnohé nedostanú financovanie vôbec. Preto je dôležité, aby firmy už dnes začali riadiť ESG riziká a pracovať na udržateľnosti ako novom biznis modeli,“ vysvetľuje Peter Vaško, manažér z poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

Popri kreditnom ratingu prichádza ESG rating

Jednou z veľkých aktuálnych zmien je ESG rating firiem a financovane v kontexte udržateľnosti. Faktom je, že dnes ešte neexistuje univerzálne uplatňovaný rámec pre ESG rating. Ratingy poskytujú nezávislé agentúry (Moody’s, Bloomberg, Robecco-Sam…), pričom každá má svoju vlastnú, neverejnú metodiku. Každopádne medzi agentúrami existuje zhoda ohľadom všeobecného zloženia kľúčových ukazovateľov udržateľnosti pri hodnotení parametra ESG. Inak povedané, kritériá ESG (ekológia a udržateľnosť, ľudia a vzťahy a vedenie a manažment) sa určite stanú kľúčovými sledovanými parametrami pre ESG rating firiem.

Pri meraní environmentálneho zaťaženia činnosti firiem sa dnes ako najznámejší ukazovateľ používa uhlíková stopa. Firmy by sa nemali fixovať len na priame emisie (ktoré produkuje sama firma), ale aj o nepriame emisie a tiež emisie dodávateľského reťazca. To všetko vstupuje do výpočtu uhlíkovej stopy firmy pri ESG ratingu. Pri hodnotení sociálnej politiky firiem sa budú potenciálne používať metriky ako CPI (Consumer Perception Index), Pay Gap, Fair Trade alebo GDPR, ako aj cyber-security audit. Pri governance, čiže riadení firiem, to môžu byť systémy na ohlasovanie korupcie, podpora občianskeho aktivizmu a podobne.

Vplyv ESG na prístup k financovaniu bude rásť

Banky dnes štandardne pri posudzovaní žiadosti o prevádzkové či rozvojové financovanie hodnotia kreditnú kvalitu firiem a mieru podnikateľského rizika cez ukazovatele z účtovných výkazov. Avšak v stredno- a dlhodobom horizonte do ich rizikových modelov vstúpi aj ESG ako jeden z indikátorov rizika. „Ak bude mať firma nižší ESG rating, v očiach banky pôjde o rizikovejšieho klienta, čo bude mať vplyv na vyšší nárok na jej kapitálovú primeranosť. Vo výsledku bude musieť takáto firma počítať s vyššou cenou úveru ako kompenzáciou vyššieho rizika. Rozhodne sa však nedá vylúčiť ani situácia, keď banka firmu s rizikovejším ESG profilom odmietne financovať,“ hovorí Peter Vaško.

Táto zmena nepríde náhle, ale postupne. To znamená, že banky a ďalší poskytovatelia kapitálu postupne začnú analyzovať ESG reporting firiem. Pre firmy sa kvalitný ESG reporting a úprava aktivít firmy s ohľadom na udržateľnosť stane nevyhnutnosťou. A ako každá zmena, aj táto zároveň prináša aj príležitosť. „ESG reporting plní dvojakú funkciu. Jednak ukazuje navonok stakeholderom od biznis partnerov a bánk, cez regulátora až po verejnosť, že firma dbá na udržateľnosť a ekologické dopady svojej činnosti. ESG reporting však súbežne nastavuje manažmentu zrkadlo, v ktorom uvidia vlastné rezervy v udržateľnosti a majú dostatočne skoro možnosť identifikovať a riešiť riziká, respektíve prispôsobiť sa novým podmienkam.“ Faktom je, že dnes ešte neexistuje zaužívaná štruktúra a obsah ESG reportov. Firmy sa však nemôžu pomýliť, ak pojmú ESG reporting ako popis realizovaných aktivít v oblasti udržateľnosti a ekológie, CSR a starostlivosti o zamestnancov.

Prvým krokom je identifikovať riziká a merať pokroky v oblasti ESG

Dôležitým prvým krokom pre firmy je nechať si pripraviť analýzu udržateľnosti. Takáto analýza identifikuje ESG riziká, zohľadňuje pravdepodobnosť ich vzniku a možné dopady, ako aj nastavuje ukazovatele výkonnosti, cez ktoré bude firma merať pokrok v kategóriách ESG. „V rámci analýzy udržateľnosti firmám dokážeme s istou mierou pravdepodobnosti namodelovať, ako bude v praxi už čoskoro vyzerať posudzovanie ratingu a bankové financovanie,“ vysvetľuje Peter Vaško, odborník Grant Thornton na oblasť ESG.

Existujú firmy, ktoré už dnes ESG dávajú na popredné miesto a prispôsobujú týmto kritériám svoje podnikanie. Napríklad skupina ZSE má nastavené ambiciózne interné ciele pri elektrifikácii firemných vozidiel, energetickej efektívnosti budov, ale aj pri riešeniach pre zákazníkov vrátane ponuky zelenej elektriny a podpory inštalácie fotovoltických a tepelných čerpadiel ako ekologických zdrojov tepla. V oblasti stavebníctva sa zase ESG už dnes prejavuje dopytom po energetickej efektívnosti budov. V budúcnosti budú pravdepodobne firmy pri financovaní a ľudia pri hypotékach zvýhodňovaní pri nových, udržateľných budovách voči starým stavbám.

Pri maloobchode budú ESG kritériá stále viac zvýhodňovať online predaj. Tento spôsob má potenciál zanechať oveľa menšiu uhlíkovú stopu za podmienky, že firmy dokážu vystavať celý dodávateľský reťazec udržateľným spôsobom. Výsledkom  tak môže byť prechod na udržateľnejšie podnikanie. Príkladom je slovenská značka Isadore Apparel bratov Velitsovcov, ktorá sa sústredí na výrobu kvalitného oblečenia pre šport z merino vlny pochádzajúcej z etického, lokálneho chovu. Ak sa k tomuto biologicky odbúrateľnému materiálu pridá predaj cez online, výsledkom je udržateľné podnikanie s minimálnou uhlíkovou stopou.

Peter Vaško

Manager, peter.vasko@sk.gt.com