International Sustainability Standards Board (ISSB) vydala prvé konzultácie k dvom navrhovaným štandardom udržateľnosti.

Prvá z nich stanovuje všeobecné požiadavky na zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľnosti a druhá špecifikuje požiadavky na zverejňovanie informácií týkajúcich sa klímy.

Rada ISSB, ktorá bola založená v novembri 2021 na podujatí COP26 v Glasgowe, vydala tieto expozičné návrhy (ED):

– IFRS S1 “Všeobecné požiadavky na zverejňovanie finančných informácií týkajúcich sa udržateľnosti”

– IFRS S2 “Zverejňovanie informácií týkajúcich sa klímy”.

Tieto dva ED vychádzajú z odporúčaní pracovnej skupiny pre zverejňovanie finančných informácií súvisiacich s klímou (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures – TCFD). Zahŕňajú aj požiadavky na zverejňovanie informácií podľa odvetví zo štandardov Rady pre účtovné štandardy pre udržateľnosť (SASB).

V tejto fáze sa ISSB snaží zjednodušiť prostredie vykazovania udržateľnosti tým, že spája prácu TCFD, integrovaného vykazovania, SASB, Rady pre štandardy zverejňovania informácií o zmene klímy (CDSB) a Svetového ekonomického fóra (WEF) do dvoch ucelených a komplexných navrhovaných štandardov.

  • ED IFRS S1 stanovuje celkové požiadavky na zverejňovanie finančných informácií týkajúcich sa udržateľnosti o všetkých jej významných rizikách a príležitostiach súvisiacich s udržateľnosťou s cieľom poskytnúť trhu úplný súbor finančných informácií týkajúcich sa udržateľnosti. Poskytuje tiež návod, ako identifikovať a vypracovať vhodné zverejnenia o rizikách a príležitostiach súvisiacich s udržateľnosťou, ktoré nie sú upravené v štandarde IFRS pre zverejňovanie informácií o udržateľnosti, s využitím tém zverejňovania v štandardoch SASB a návodov na aplikáciu rámca CDSB pre zverejňovanie informácií súvisiacich s vodou a biodiverzitou.
  • ED IFRS S2 stanovuje špecifické požiadavky na identifikáciu, meranie a zverejňovanie finančných informácií týkajúcich sa klímy.

Peter Vaško

Manager, peter.vasko@sk.gt.com