Štúdia realizovateľnosti sezónnej údržby komunikácií

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti zabezpečenia sezónnej údržby komunikácii v majetku a správe samosprávy, pri zohľadnení aplikovateľného legislatívneho rámca a skutkového stavu. V rámci štúdie boli spracované viaceré alternatívy prístupu k zabezpečeniu údržby komunikácií, zhodnotenie rizík jednotlivých alternatív, plán realizácie, finančný plán a plán prevádzky. Výsledkom štúdie bolo vyhodnotenie spracovaných alternatív s odporučením tej najvhodnejšej pre realizáciu.

Klient:

Samospráva

Navštívte nás: